Tytuł projektu: Dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Realizacja projektu Bieg Ulicą Piotrkowską - przygotowania do przyszłorocznej edycji oraz bieżąca działalność”

Wartość projektu: 23 535,33 PLN

Cele projektu: Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały w skutek pandemii COVID-19

Planowane efekty projektu: Zaspokojenie potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych


BLERSPORT ROBERT BLESIŃSKI uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałania II.3.1 – Innowacje w MŚP dla projektu pt.„Realizacja projektu Bieg Ulicą Piotrkowską - przygotowania do przyszłorocznej edycji oraz bieżąca działalność” – numer projektu nr RPLD.02.03.01-10-30384/20

dofinansowanie

Kontakt z nami

+48 509 719 001
Robert Blesiński

+48 504 200 206
Marcin Szewczyk

naviul. Siewna 15
94-250 Łódź

Napisz do nas